Ytterleir – Hemnes

Ytterleir Skog ligger i Korgen herred, nederst i Leirskardalen, 5 km fra Korgen kirkested. Skogselskapet kjøpte eiendommen våren 1954. Samtidig med kjøpet ble det dyrkede areal og noe utmark frasolgt for å tilgodese naboer som hadde for lite innmark og beite. Skogselskapet anså seg her for å være i pakt med de nye retningslinjer som går ut på å skaffe tilleggsjord til bruk som er for små.

Uthusbygningen var helt forfalt, og ble solgt sammen med innmarken, mens hovedbygningen, et bur og en borgstue ble beholdt.

Skogen går i teiger fra dalbunnen opp til snaufjellet, med midtpartiet som en til dels meget bratt li. Det øverste partiet er et platå med typisk fjellskogpreg. I den sørvendte lia og i skråningen under er boniteten meget god. Det ble straks satt i gang veiarbeider og hogster. Traktorvei ble planert opp i lia.

Totalt er eiendommen på 801 dekar.

Skrevet til Helgeland Skogselskaps 75-års jubileum