Tuvneset – Vefsn

Tuvnes skog ligger i Vefsn kommune på sørsiden av Ømmervatnet, ca 27 km fra Mosjøen. Eiendommen utgjør 1 117 daa. Skogselskapet kjøte den i 1952. det var da 17 dekar innmark, men ingen bebyggelse. Det hadde ikke vært drevet gårdsbruk der de siste 20 år. Eiendommen hadde vært på flere hender da skogselskapet overtok. Skogen hadde vært plukkhogd, og skogtilstandet var ugunstig idet over 80% av skogen var gammel, opprevet og derfor hogstmoden. Især gjaldt dette den søndre del av skogen, der jorda er skrinnest. Her var tømmertrærne for en stor del tidligere utplukket, og det som stod igjen, hadde tidligere nærmest vært betraktet som ikke drivverdig.

Det ble straks etter kjøpet var i orden satt i gang drift i denne del av skogen. i 1952 ble det hogd 750 kubikkmeter tømmer, hvorav 70% ble levert som slip Driften ble fortsatt i 1953. det ble drevet 1000 kubikkmeter, og da ble halvparten levert som slip. til tross for at skogen var dårlig, ble det en brukbar netto.

For å muliggjøre en rasjonell drift, investerte skogselskapet nokså mye kapital i eiendommen. En skogsbilveg som den forrige eier hadde anlagt, ble utbedret og forlenget. det ble videre bygd en meget bra skogstue.

Innmarksarealet ble tilplantet i 1952. Hogstflatene, i alt 430 daa. ble ryddet, brent og tilplantet. i 1952 og 1953 ble det tilsammen plantet 158 000 planter.

Hogststatistikk 1952-1966

  • Kubikkmasse ved kjøp i 1952: 4320
  • Hogst 1952/53: 1000
  • Kubikkmasse høsten 1953: 3421
  • Hogst 1953/66: 1969
  • kubikkmasse høsten 1967: 2500
  • Sum hogst: 2969
  • Årlig hogst: 212 kubikkmeter
  • Tilveksten i 1953 var beregnet til 103 kubikkmeter
  • Tilveksten i 1952 var beregnet til 130 kubikkmeter
  • Gjennomsnittstilvekst 1952-1966 : 82 kubikkmeter

I perioden 1952-1966 er det altså hogd 2,5 ganger skogens gjennomsnittstilvekst. Det som er hogd, er gammel, oppreven og glissen skog med svært liten vekst. De tetteste og mest veksterlige områdene er gjensatt. Til tross for det uhyre sterke hogstprogrammet utgjør tilveksten idag 78% av det den var i 1952 og den er økende.

Private skogeiere med driftsplan hogger ca. 80% av driftsplanens hogstkvantum. dette ligger gjerne noe over tilveksten, noen følger driftsplanene helt ut, men så er det til gjengjeld andre som hogger lite og drar ned gjennomsnittet. hvis en slik » gjennomsnittsdriftsplan-skogeier» hadde overtatt Tuvnes i 1952, ville han årlig ha hogd omtrent det som svarer til dagens balansekvantum- ca. 90 kubikkmeter

Et hogstprogram som det har vært foretatt på Tuvnes strir imot den vanlige målsetting for bondeskoger. Vanligvis ønsker man å finne fram til et årlig hogstkvantum som ikke er større enn at samme kvantum kan hogges i overskuelig tid framover.

Men i en kombinert drift av jord og skogbruk kan det tenkes at nettopp et slikt «Tuvnesprogram» kan være fordelaktig i mange tilfeller. har man foreksempel rentable investeringsobjekter i jordbruket, vil det lønne seg og hogge gammel, glissen og uveksterlig skog av den typen vi hadde på tuvnes. Investeringen kan gi inntekt i jordbruket samtidig som skogsmarka er satt i full produksjon. Fra 1966-1980 er det ytterligere hogd 1650 kubikkmeter. alle snauflater er tilplantet og det er foretatt etterrydding i store deler av plantearealet. skogsvegene er utvidet og utbedret. frodig ungskog dekker nå de store snauflatene etter hogstene i 50-årene og gjør folkevittighetens navn på eiendommer- stuvneset (stubbneset)- til skamme.

Skrevet til Helgeland Skogselskaps 75-års jubileum