Lauvøy – Dønna

I 1965 fikk skogselskapet skjøte på eiendommer Store Lauvøy beliggende i Dønna kommune og et stykke nord for Sandnessjøen. Eiendommene hadde ca. 350 daa plantemark, egnet for sitka.

Dette hadde i sin tid vært et handelssted, med dertil hørende bebyggelse, kai og brygge. hovedbygningen er på 150 kvadratmeter grunnflate i tre etasjen. den holdes vedlike. de øvrige hus var i dårlig forfatning, og de fleste av dem er revet.

i 1965 ble det plantet 55 000 sitkagran på 215 daa. og i 1967 ble det satt ut 37 000 sitkagran på 100 daa. Det var en voldsom frodig grasvokst på innmarka, og ingen andre steder har vel skogselskapet hatt så store problemer med å få opp plantene. ved første planting på innmarka ble avgangen så stor at arbeidet måtte gjøres om igjen, og høsten 1968 ble hele innmarksarealet pløyd. Våren 1969 ble det harvet, og det ble plantet tidlig på våren med 21 000 sitka, samt sprøytet med simazin. på grunn av sterk tørke på forsommeren gikk 15% av plantene ut. i slutten av juni ble arealet igjen sprøytet med amisol, mot rotugras, som simazin ikke tok.

I 1970 ble det igjen supplert med 8  000 sitka, og sprøyting med simazin og amisol ble gjentatt. i tillegg måtte det foretas handrydding av ugras med sigd på de verste steder. også i 1971 og 1972 måtte ugrasrydding foretas. da lyktes det endelig å berge plantene over ugrasteppet. Billig var ikke denne skogkulturen blitt, men veksten på disse sitkaplantene i dag må vel nærmest betegnes som utrolig.

I 1978 hadde Lauvøya besøk av deltagerne i Den nordiske Skogkongress, og Helgeland Skogselskap var vertskap ved en tilstelning i det gamle handelshuset.

Skrevet til Helgeland Skogselskaps 75-års jubileum