Langvassheili – Rana

På årsmøtet i Helgeland Skogselskap i Finneidfjord den 27. juni 1948 holdt skogforsøksleder Tollef Ruden et tankevekkende foredrag om skogbehandling og skogreisning på Helgeland. Kjernen av foredraget var at en måtte forlate høstningsskogbruket og gå over til dyrkningsskogbruk, hvor det første mål er å få erstattet våre gamle, glisne uveksterlige granskoger med tette, vekstkraftige ungskoger. Dette måtte skje med snauhogster og etterfølgende planting. Det innholdsrike foredraget til Ruden bevirket at skogeier Elias Strandjord fra Skonseng i Rana meddelte på stedet at han gav skogselskapet som gave 30 daa skogmark til plantefelt samt kr 1500 ,- i kontanter til arbeider i forbindelse med rydding og beplantning av feltet.

Helgeland Skogselskap fikk anledning til innen giverens skogsområder selv og utvelge stedet for plantefelt. feltet ble anlagt i lia på Langvassheia i Rana, ca 170 Moh. Våren 1950 ble det satt ut 15 000 fem-års granplanter. Dette arbeidet ble ledet av fylkesskogsjef Alsa og to herredskogmestere. Plantingen slo godt til fra første stund. På grunn av stort snøtrykk i området er det blitt mye snøbrekk. Spesielt ille ble det vinteren 1975/1976, men granplantene har tatt seg godt opp siden da. Feltet ble sprøytet mot ukrutt i 1966 og lauvryddet/avstandsregulert i 1972. I hvert av hjørnene på plantefeltet ble det satt ned galvaniserte vannledningsrør i 1972.