Klausmarka – Brønnøy

I 1960 kjøpte Skogselskapet eiendommen Klausmark i Velfjord. Den grenser til eiendommen Åsen ved kommunegrensen mellom Vevelstad og Brønnøy i fjellene mellom Velfjorden og Vistenfjorden.

Garden Klausmark, som da nylig var fraflyttet, ligger i en trang dal som stikken inn fra botnen av Okfjorden, en arm av Velfjorden. Fjellgrunnen er kalkrik, og det er en usedvanelig  frodig dal med artsrik vegetasjon. Bortsett fra innmarka og noen små plantefelter, var all produktiv mark bevokst med lauvskog. Dalsidene er bratte, og ii det hele er terrenget vanskelig. Gjennom dalen renner en elv, tidligere brukt til fløytevassdrag for ved.

I 1961 ble våningshuset reparert, og det ble priklet 300 000 2/0 granplanter i en feltplanteskole som ble anlagt på innmarka. en del av arealet, ca. 50 daa., ble sprøytet mot lauvkratt i 1962 og 1963. i 1964 og 1965 ble det satt ut 270 000 planter på 1.100 daa.

I 1967 ble det satt ut ytterlige 38 000 granplanter i området opp mot tasklivatnet. 170 daa ble dermes tilplantet i et høytliggende område helt mot skoggrensen.

I liene kangs dalføret er det en nesten utrolig vegetasjon av urter og bregner, som kan rekke opp i mer enn en mannshøyde. Av den grunn ble det enkelte steder stor avgang etter de første plantingene. med tanke på at dette kunne inntreffe, var en del planter i feltplanteskolen blitt ompriklet for 2. gang og satt med stor avstand. i 1969 ble så 20 000 av disse brukt til komplettering. de var da blitt  70-80 cmhøye, og ble tatt opp med jordklump.

Forsøk med sprøyting mot urtevegetasjon gav lite resultat. den kom igjen året etter. men ellers er arealet gått over med rydding av lauvskog og lauvkratt.

I enkelte av de verste ugraspartier er det nok en god del avgang, og plantene ellers har vært utsatt både for smågnagerskader og hardt snøtrykk. Likevel ser store områder, særlig i dalbunnen, ut til å kunne utvikle seg til fine skogbestander. og når plantene først har kjempet seg over ugraset, blir veksten ganske imponerende.

Som nevnt grenser Åsen og Klausmarksammen, og skogselskapet eier dermed et sammenhengende belte mellom Vistenfjorden og Velfjorden. de innbefatter store fjellområder med flere gode fiskevatn, og det gis årlig fellingstillatelse for 2 elger på eiendommer. til bruk under skogkulturarbeider og jaktferder holdes husene på disse eiendommene i stand, det er også bygd en rommerlig gamme inne i fjellet.

Klausmarkelva var tidligere kjent som en god lakseelv, og skogselskapet har i noen år drevet ganske omfattende fiskekultut. Blant annet er det bygd en settefiskdam i Klausmark. men så avsides som dette området ligger, har det nok desverre vært utsatt for rovfiske. Resultatet av dette kulturarbeid har derfor vært lite oppmuntrende.

Skrevet til Helgeland Skogselskaps 75-års jubileum