Historie

I mars 1898 ble Nordland Amt´s skoghusholdningsselskap stiftet. P.g.a. de store avstandene ble driften svært vanskelig. Av det gamle amtsskogselskapets aske reiste det seg to nye skogselskaper i Nordland. Først Salten Skogselskap, og litt senere på året, den 23. juni 1905, Helgeland Skogselskap. Stiftelsesmøte fant sted i Sandnessjøen med over 300 deltakere fra ulike deler på Helgeland. Skoginspektør Axel O.C.Hagemann var sentral i stiftelsesprosessen.

Fylkesskogmester Einar Asla, begynte sitt virke i 1906. Han var den første bestyreren av Alstahaug Planteskole. Asla reiste mye rundt på Helgeland og agiterte for godt skogbruk. Han var sekretær i Helgeland Skogselskap til 1939, og gjorde en betydelig innsats for skogsaken på Helgeland. På Alstahaug planteskole står en “bauta” over fylkesskogmester Einar Asla.

Helgeland Skogselskap ble stiftet 23. juni 1905, og valgte som motto: “Vi vil skogkle Helgeland”.

På den tida var kystområdene mer eller mindre skogløse. Skogtilstanden i innlandet var bekymringsfull. Årsaken var intensiv beiting og stor ved- og tømmerhogst. Forbud mot å utføre trelast fra Nord-Norge var vedtatt allerede i 1892. Skogselskapet ansatte straks skogfaglig personale. Oppgaven var å drive opplysning om godt skogbruk mot skogeiere og publikum, samt å forvalte offentlig virkemidler. Flere skogplanteskoler ble etablert for å skaffe egnet plantemateriale til Helgeland. Plantefelter ble inngjerdet (Fredskogfelt).Skog-grøfting fikk spesielt stort omfang i 1930-årene. Etter 1945 kom motorsaga, snauflatehogst og satsing på skogreising og skogsveier. Samtidig med hogstmaskinenes inntog ble ulike miljøforhold i skogen fokusert i 1970 årene. God skogforvaltning skjer hele tiden, gjennom solid forskning og kunnskaper. Helgeland Skogselskap har som formål å fremme forståelsen av skogens mangesidige betydning, og arbeide for et godt, framtidsrettet skogbruk på Helgeland.