Åsen – Vevelstad

Da skogreisingen for alvor fikk vind i seilene omkring midten av 1950-årene ble det ønskelig for skogselskapet å skaffe seg noen eiendommer med typisk skogreisingsmarker, der skogfunksjonærene ved forsøk og praksis kunne skaffe seg erfaring under våre lokale forhold.

Høsten 1956 bød det seg høve til å kjøpe gården Åsen ved Visten-fjorden i Vevelstad. produktivt areal var anslått til ca. 1600 daa, vesentlig bevokst med til dels tett bjørkeskog. Garden, som ligger meget avsides og tungvint til for bosetting og drift, skulle da legges ned. Våningshuset på garden var i god stand, og det kunne brukes som kvarter for plantegjengen.

Arbeidet ble påbegynt våren 1957. Det ble satt ut 48 000 planter, og dessuten anlagt en feltplanteskole på garden, der det ble priklet 200 000 frøplanter. I løpet av to år ble det satt ut 330 000 planter. to år senere var eiendommen fullplantet.

I 1962 ble det kjøpt et tilgrensende areal på 140 daa. det ble samme år tilplantet med 40 000 planter. da var det i alt satt ut 558 000 planter. alt produktivt er tilplantet, og arealet ble 1866 daa.